Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2018

gajka
gajka
1602 77e7 390
Reposted fromseaweed seaweed viahash hash

November 05 2018

gajka
8874 d3d5 390
Reposted fromtichga tichga vialokrund2015 lokrund2015
gajka
7668 afc9 390
Reposted fromchceuciec chceuciec viajustmine justmine
gajka
gajka

November 04 2018

gajka
9566 3af4 390
Reposted fromonlyman onlyman viamalinowowa malinowowa
gajka

October 31 2018

gajka
gajka
gajka
Myślę o Tobie w przyszłości. To największy komplement, na jaki stać samoświadomą istotę.
— Paweł Bielecki

October 25 2018

gajka
2465 eac2 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoxygenium oxygenium

October 24 2018

gajka
1893 b237 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viajunior13 junior13
gajka
8690 0a78 390
gajka
Nasza kultura opiera się na nadmiarze, nadprodukcji, w rezultacie czego nasze doświadczenie zmysłowe stopniowo coraz bardziej traci na wyrazistości. Warunki współczesnego życia - materialnej obfitości, namnożenia rzeczy - osłabiają naszą zdolność odczuwania. (...) Dziś ważne jest uleczenie naszych zmysłów. Musimy się nauczyć więcej widzieć, słyszeć i odczuwać.
— Susan Sontag - "Przeciw interpretacji i inne eseje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaters laters

October 23 2018

gajka
0104 2127 390
herbatka mówi
Reposted fromikari ikari viaweruskowa weruskowa
gajka
0354 6808 390
Reposted fromHanJiMun HanJiMun viacute-guy cute-guy
gajka
Nic bardziej nie podnieca niż świadomość, że facet kocha cię tak, iż nigdy nie ma cię dosyć.
— Samantha Young - "To, co najważniejsze"
2867 ddb8 390

The Edge of Love (2008)

Reposted fromtwice twice viaendlesslove16 endlesslove16
gajka
Zabierz mnie gdzieś.
Reposted frompomruki pomruki viaendlesslove16 endlesslove16
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl