Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2018

gajka
Reposted frombluuu bluuu
gajka
Reposted frombluuu bluuu
gajka
2032 c0de 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaGunToRun GunToRun
gajka
Reposted frombluuu bluuu viaoldkid oldkid
gajka
Strzeż się osób, które nie mają nic do stracenia.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabigevilgrin00 bigevilgrin00
gajka
2227 7b09 390
.
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viamhsa mhsa
gajka

September 13 2018

gajka
Miłość nie jest skarbem, który się posiadło, lecz obustronnym zobowiązaniem. 
— Antoine de Saint-Exupery
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
gajka
gajka
0608 802a 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn

August 21 2018

gajka
- Wierzy Pan, że po śmierci będzie lepiej?
- Oczywiście, że tak. Tylu tam poszło i jeszcze nikt nie wrócił, to musi być tam lepiej.
— znalezione
gajka

August 06 2018

gajka
2128 a4e8 390

August 05 2018

gajka
3661 4350 390
Reposted frommagdenvja magdenvja viagdziejestola gdziejestola
gajka
Mąż, przyjaciel, kochanek zawsze powinien być jedną osobą.
Reposted fromte-quiero te-quiero viaeternaljourney eternaljourney
gajka
9907 b35a 390

August 04 2018

gajka
8496 01d5 390
Reposted fromlaluna laluna vialegilimencja legilimencja
gajka
7508 8dde 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaszydera szydera
gajka
A w nocy 
kiedy nie śpię
przygryzam wargi
myślami potykając się
o twoją
Nieobecność
— Alicja Kochmańska
Reposted fromrol rol viaszydera szydera
gajka
0280 555a 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl