Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2019

gajka
gajka
0857 e169 390
Reposted fromkarahippie karahippie viatulele tulele
gajka
1923 827e 390
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viatulele tulele

February 10 2019

gajka
gajka
gajka
4127 03ed 390
Reposted fromLookrecja Lookrecja viajamaicanbeat jamaicanbeat
gajka

bluepueblo: Passageway to the Sea, Isle of Crete, Greece

Reposted frommr-absentia mr-absentia viajamaicanbeat jamaicanbeat
gajka
2516 8668 390
Reposted frombloodymonk bloodymonk viajamaicanbeat jamaicanbeat
gajka
gajka
5988 bb5f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyszkaminnie myszkaminnie
gajka
7668 afc9 390
Reposted fromchceuciec chceuciec viazupson zupson
gajka
 Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko. 
— Carlo Ancelotti
Reposted fromlovvie lovvie viae-modalna-art e-modalna-art
gajka
1441 3fdb 390
Reposted fromnicotine nicotine vialegilimencja legilimencja
gajka
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialegilimencja legilimencja
gajka

February 09 2019

gajka
5988 bb5f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
gajka
5062 e806 390
Reposted from4777727772 4777727772 vialegilimencja legilimencja
gajka
Reposted frombluuu bluuu

February 08 2019

gajka
4727 b725 390
Reposted fromsoftboi softboi viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl